นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “TK Park” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ TK Park ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TK Park และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TK Park มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park จะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ TK Park เท่านั้น

ทั้งนี้ TK Park จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของ TK Park ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TK Park หรือไม่ก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TK Park อาจมีบางบริการที่ TK Park ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. เมื่อท่านสมัครสมาชิกทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน(Username) รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Password) ที่อยู่ เพศสภาพ

2. เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3. เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
4. เมื่อท่านต้องการดาวน์โหลดข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เพศสภาพ วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน
5. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ TK Park ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ TK Park ระบุไว้  โดยทาง TK Park เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกและรับสิทธิการเข้าใช้บริการของ TK Park
 2. เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับ TK Park
 3. เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของ TK Park
  (1) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้ TK Park ดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ส่งถึง TK Park
  (2) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail , SMS , หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก TK Park
  (3) สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการเข้าร่วม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่างๆ
  (4) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ TK Park
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  TK Park จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
  (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  (3) การระบุตำแหน่ง (Location)

  นอกจากนี้ TK Park ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานและเข้าออกระบบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่ TK Park ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

 6. TK Park จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

1. TK Park จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น

2. TK Park จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3. ในบางกรณี TK Park อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ TK Park ทั้งนี้ TK Park จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

1. TK Park ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ TK Park

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TK Park ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ TK Park เท่านั้น และ TK Park จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ TK Park กำหนด เมื่อ TK Park ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว TK Park จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง TK Park เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ TK Park จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของ TK Park  นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
(3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

4. อย่างไรก็ตาม TK Park อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อความหรือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านและมีการเก็บไว้ที่เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park มีการใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ TK Park ให้ท่านได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ได้  โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของ TK Park ได้

การติดต่อกับ TK Park

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ TK Park ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ TK Park ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ TK Park ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 264 5963-5
เบอร์แฟกซ์: +66 2 264 5966
อีเมล : digitaltk@tkpark.or.th

* วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มีนาคม 2563

แหล่งชุมนุมความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

                                                                                            

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก